Disclaimer

Theater Tol behoudt alle rechten op de beelden en teksten, verspreid via deze website en de sociale pagina’s gelinkt aan deze site. Deze website bevat gegevens die het eigendom zijn van Theater Tol. Ongeoorloofd gebruik, reproductie en/of verspreiding van dit materiaal zonder toestemming is verboden.

Theater Tol heeft deze website met de grootste zorg opgesteld en met als prioriteit de meest actuele informatie te verstrekken. Deze gegevens zijn louter indicatief en informatief. Theater Tol en de auteurs van de website kunnen echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat als gevolg van onvolledigheid, onjuistheid of onrechtmatigheid van de inhoud van deze site.

Deze website kan linken naar andere websites bevatten. Deze linken worden aangeboden voor uw comfort om verdere informatie te vertrekken. Dit betekent niet dat Theater Tol instemt of aansprakelijk kan gesteld worden met/voor de inhoud op gelinkte websites.

Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van

Theater Tol vzw

Raafstraat 9

2018 Antwerpen

Dit privacybeleid is van toepassing op het verzamelen, het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens voor de activiteiten van Theater Tol. Tol hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en zet zich in om uw privacyrechten en persoonsgegevens te bewaken en beschermen. Vanaf 25 mei 2018 volgt ons privacybeleid de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Tol heeft het beleid bijgewerkt en informeert u graag helder en transparant over hoe Tol met uw persoonsgegevens omgaan.

De doelen van Theater Tol zijn om jaarlijks alle grond- en luchtvoorstellingen in binnen- en buitenland te blijven uitvoeren. Om werkzaam te kunnen blijven in de artistieke sector, is het noodzakelijk om op regelmatige basis contact te houden met bestaande en nieuwe contacten in het werkveld. Daarom verzamelt Theater Tol gegevens van personen en organisaties in een overzichtelijke databank per land en per festival/cc/event/gemeente/stad. Binnen Tol zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Tol heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Tol hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen en test regelmatig de genomen maatregelen.

De gegevens betreffen namen, adressen, mailadressen, telefoonnummers, beschrijving van functies en register van communicatie omtrent performances. Tol verwerft deze gegevens op verschillende manieren: inschrijvingen voor de nieuwsbrieven via www.theatertol.com, via mails, via gegeven visitekaartjes, via delegatielijsten van bezochte beurzen en conferenties in binnen- en buitenland, via sociale media en via opzoekingwerk in het artistieke circuit. 

De gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derde partijen. 

Sommigen van deze contacten ontvangen ook een nieuwsbrief van Theater Tol. Deze wordt maandelijks uitgezonden via het interne systeem van de website. Men kan zich ten alle tijde uitschrijven van deze nieuwsbrief via de link onderaan de nieuwsbrief of via info@theatertol.com. In dit laatste geval zal Tol u manueel uit het systeem halen. 

U kan zich ook zelf inschrijven voor de nieuwsbrief via een link op de website www.theatertol.com. Hiervoor zal u uw voor-, achternaam en e-mailadres moeten doorgeven.

Ook wordt minimaal één keer per jaar een update van de prijslijst en/of vraag om interesse in de voorstellingen van Theater Tol naar de contacten in de databank gezonden. Indien u geen mails meer wenst te ontvangen, kan u steeds contact opnemen via info@theatertol.com.

Wijziging

Theater Tol kan het privacybeleid wijzigen. Van deze wijziging zal melding gemaakt worden op de website www.theatertol.com.

Bewaartermijn

De gegevens worden door Theater Tol bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. M.a.w. Tol bewaart deze gegevens totdat de ontvanger aangeeft de nieuwsbrief en/of andere mailing niet meer te willen ontvangen.

Rechten

U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering, op bezwaar tegen de verwerking en op beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Dit kan door een mail te sturen naar info@theatertol.com.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw gegevens, vraagt Tol u hierover direct contact op te nemen via info@theatertol.com. Theater Tol is een vzw die niet werkt met geautomatiseerde systemen. Daarom hoopt Tol op uw begrip bij het maken van eventuele menselijke fouten en vergissingen. Tol doet er alles aan om in dat geval uw klacht asap op te volgen.

Ook kan u steeds een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie van de lidstaat waar u zich bevindt. Voor België is dit de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via commission@privacycommission.be

Tol hoopt u voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u toch nog vragen heeft over het privacybeleid of andere zaken kan u steeds contact met Tol opnemen via info@theatertol.com